Projekt ten współfinansowany przez Unię Europejską przyczynia się do zmniejszania różnic
społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej
Przejdź na serwis »

Podłączenie do sieci kanalizacyjnej

BUDOWA I ODBIÓR PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ WYBUDOWANEJ W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

 

Czy istnieje obowiązek podłączenia posesji do kanalizacji sanitarnej?

 

Informujemy, iż w przypadku zaistnienia technicznych możliwości przyłączenia właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia posesji do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.)

 

Jak przyłączyć nieruchomość do kanalizacji?

 

Krok 1

Uzyskanie projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej


Wariant I

Projekt wykonuje Spółka "Wodkan - Zgierz"

 

Inwestor czyli osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej zgłasza się do Biura Obsługi Klienta Spółki z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości i wypełnia wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej oraz wniosek o zaprojektowanie.

 

Koszt wykonania przez Spółkę projektu budowlanego wraz z mapą do celów projektowych wynosi 860 zł brutto.

 

Wariant II

Projekt wykonuje wybrany przez mieszkańca projektant

 

Inwestor składa w Biurze Obsługi Klienta Spółki wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Dokumentem wymaganym przy złożeniu wniosku jest dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Po otrzymaniu warunków technicznych inwestor zleca wykonanie projektu budowlanego przyłączenia nieruchomości wybranemu przez siebie projektantowi. Wykonany projekt należy uzgodnić w Spółce "Wodkan- Zgierz". W tym celu należy w Biurze Obsługi Klienta Spółki złożyć wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego.

 

Termin i koszt wykonania projektu Inwestor uzgadnia indywidualnie z projektantem.

 

Krok II

Budowa i odbiór przyłącza

 

Po wykonaniu i uzgodnieniu projektu przyłącza właściciel składa w Biurze Obsługi Klienta druk zgłoszenia rozpoczęcia robót wraz z wnioskiem o zawarcie umowy na odbiór ścieków.

 

Po wykonaniu przyłącza przez osobę uprawnioną a przed jego zasypaniem następuje  odbiór techniczny (usługa bezpłatna) przez Spółkę i podpisanie przez strony protokołu odbioru robót, a następnie Umowy na odprowadzenie ścieków na czas określony (3 miesiące).

Warunkiem podpisania protokołu odbioru końcowego i umowy na odbiór ścieków na czas nieokreślony jest dostarczenie do Spółki dokumentacji powykonawczej wykonanego przyłącza wraz z inwentaryzacją geodezyjną.

 

Informujemy, iż kontynuacja odejścia bocznego sieci kanalizacyjnej wraz z nowo zaprojektowaną studnią kanalizacyjną na terenie posesji wykonywana jest na koszt Spółki. Ewentualna  adaptacja  lokalnego zbiornika bezodpływowego wykonawana jest na koszt właściciela.

 

Możliwość uzyskania pomocy finansowej na wykonanie przyłącza?

 

Bliższe informacje na temat dotacji na częściową spłatę kredytu sięgającą do 40 % kosztów wykonania przyłącza można uzyskać na stronie internetowej WFOŚIGW w Łodzi: www.wfosigw.lodz.pl oraz w Banku Spóldzielczym w Zgierzu www.bszgierz.pl.

 


Powrót