Projekt ten współfinansowany przez Unię Europejską przyczynia się do zmniejszania różnic
społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej
Przejdź na serwis »

Fundusz Spójności

    Fundusz Spójności powstał na mocy Traktatu z Maastricht o Unii Europejskiej z 1991 r., który wszedł w życie w 1993 r. Fundusz Spójności został powołany w celu zmniejszania różnic w poziomie gospodarczo-społecznym krajów i regionów Unii Europejskiej. Jest on kontynuacją Funduszu ISPA, który był przeznaczony dla państw kandydujących. Jego głównym zadaniem jest pomoc dla krajów Unii Europejskiej, których produkt narodowy brutto (PNB) na jednego mieszkańca jest niższy niż 90 % średniej w  państwach Unii Europejskiej.

    Fundusz Spójności jest instrumentem polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Służy współfinansowaniu projektów z zakresu ochrony środowiska oraz infrastruktury transportowej. Środki finansowe w ramach tego funduszu są przyznawane na poziomie kraju. Minimalna wartość projektu, który może uzyskać dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi 10 mln EUR.

    System wdrażania Funduszu Spójności jest podobny do systemu obowiązującego w ISPA. Podstawową rolę spełnia tu Instytucja Zarządzająca odpowiedzialna za ogólne zarządzanie i koordynację Funduszu Spójności. Rolę tę pełni Minister Rozwoju Regionalnego. Funkcje pozostałych instytucji pełnią:

 
•     Instytucja płatnicza - Minister Finansów
•     Jednostka Pośrednicząca I szczebla - w sektorze środowiska - Minister Środowiska, sektorze 

      transportu – Minister Infrastruktury
•     Jednostka Pośrednicząca II szczebla - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

      Wodnej
•     Jednostka Pośrednicząca III szczebla - wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i

      gospodarki wodnej
•     Beneficjenci Końcowi - jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwa komunalne.

 
     Od roku 2000 do 2004 do wsparcia z Funduszu Spójności kwalifikowały się tylko 4 państwa członkowskie: Hiszpania, Portugalia, Irlandia i Grecja. Od daty rozszerzenia Unii Europejskiej 4 maja 2004 r. z Funduszu Spójności może korzystać 10 nowych krajów członkowskich (Polska, Słowacja, Czechy, Węgry, Słowenia, Łotwa, Litwa, Estonia, Malta i Cypr) oraz 3 „stare” kraje członkowskie (Hiszpania, Portugalia, Grecja).

    Budżet Funduszu Spójności na lata 2000 – 2006 wynosił 18 mld euro.

 

 

Rys. 1. Podział środków z Funduszu Spójności pomiędzy nowe kraje członkowskie na lata 2004  2006 (żródło:Podręcznik dla beneficjentów Funduszu Spójności w sektorze środowiska, kwiecień 2005)


Powrót