Projekt ten współfinansowany przez Unię Europejską przyczynia się do zmniejszania różnic
społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej
Przejdź na serwis »

Historia Projektu

    Gmina Miasto Zgierz 16 września 2003 r. złożyła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wersję roboczą Karty Potencjalnego Przedsięwzięcia do finansowania z Funduszu Spójności dla Projektu pn. „Kanalizacja sanitarna miasta Zgierz wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków”. Na początku stycznia 2004 r. została przedstawiona ostateczna wersja ww. Karty potencjalnego przedsięwzięcia. 
    Złożenie wniosku do Komisji Europejskiej o przyznanie na realizację Projektu środków finansowych z Funduszu Spójności wymagało opracowania obszernej dokumentacji, m.in. Studium Wykonalności. Dlatego też w styczniu 2004 r. Gmina Miasto Zgierz wystąpiła o dofinansowanie ze środków Funduszu ISPA oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wykonania wniosku o dofinansowanie Projektu w ramach Funduszu Spójności.
    W lutym 2004 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił przetarg ramowy na zadanie: „Pomoc doradcza dla przedsięwzięcia – Kanalizacja sanitarna miasta Zgierz wraz modernizacją oczyszczalni ścieków” dofinansowany z Funduszu ISPA. Wykonawcą Pomocy Technicznej dla Projektu .: „Kanalizacja sanitarna miasta Zgierz wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków” została firma PARSONS BRINCKERHOFF z Wielkiej Brytanii, która w oparciu o materiały przekazane przez Gminę Miasto Zgierz oraz Spółkę „Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz” Sp. z o.o. w okresie od maja do lipca 2004r. opracowała wniosek o dofinansowanie z Funduszu Spójności Projektu pn.: „Kanalizacja sanitarna miasta Zgierz wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków” wraz ze Studium Wykonalności. 
    Analiza instytucjonalna przeprowadzona przez Konsultanta Pomocy Technicznej wykazała, że Beneficjentem pomocy powinna zostać Spółka „Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz” Sp. z o.o.
    Wniosek o dofinansowanie Projektu z Funduszu Spójności, po zatwierdzeniu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwo Środowiska, został przekazany a następnie zarejestrowany przez Komisję Europejską 13.08.2004 r. pod numerem 2004/PL/16/C/PE/028. 
    Po uzupełnieniu w wymaganym terminie dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko 19 grudnia 2005 r. Komisja Europejska wydała decyzję K(2005) 5771 w sprawie przyznania pomocy w ramach Funduszu Spójności dla Projektu „Kanalizacja sanitarna miasta Zgierz wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków”. 
    Beneficjentem Końcowym pomocy Funduszu Spójności i operatorem infrastruktury została Spółka „Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz” Sp. z o.o.


Powrót