Pogotowie wod. - kan.
 42 715-12-96
 lub 88 715-12-96 (tel. kom.)
czynne
24 godziny na dobę
Przejdź na serwis »

 


  Spółka „Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz” Sp. z o.o. 
zrealizowała poniższe inwestycje z zakresu sieci wod-kan
przy pomocy środków finansowych
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Traugutta i osiedlu Kurak IV w Zgierzu.

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Krzywie - Południe w Zgierzu – etap II.

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wigury w Zgierzu.

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Konstantynowskiej, Śniechowskiego, Traugutta i Pułaskiego w Zgierzu. 


 

KOMUNIKAT

Informujemy, że w dniach 26 maja 2018 r., 28 maja 2018 r, 29 maja 2018 r. i 30 maja 2018 r. dokonano badań wody z sieci wodociągowej miasta Zgierza. Wyniki badań potwierdzają, że woda jest zdatna do spożycia i spełnia normy określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294). Wyniki badań publikujemy poniżej.

 

 

 

 

 

Laboratorium Spółki

„Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o. o.

 

95-100 Zgierz, skr. pocz. 18,

ul. A. Struga 45

tel. 042 715-12-95 w. 38, 39

tel/fax 042 715-27-61

e-mail: laboratorium@wodkan.zgierz.pl

SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY

 

Pełne wyniki badań z dnia 26.05.2018 r. (pdf)

 

Pełne wyniki badań z dnia 28.05.2018 r. (pdf)

 

Pełne wyniki badań z dnia 29.05.2018 r. (pdf)

 

Pełne wyniki badań z dnia 30.05.2018 r. (pdf)

 

Pełne wyniki badań z dnia 1.06.2018 r. (pdf)

 

Pełne wyniki badań z dnia 8.06.2018 r. (pdf)

 

 

Jakość wody, którą piją zgierzanie jest wciąż kontrolowana w laboratorium Spółki oraz przez laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 

Woda jest pobierana do badania nie tylko w stacji uzdatniania i przy wtłaczaniu do sieci wodociągowej, ale również z punktów czerpalnych rozmieszczonych na terenie miasta Zgierz. Sprawdzane są parametry fizykochemiczne jak i mikrobiologiczne. Zgierska woda pozbawiona jest chorobotwórczych mikroorganizmów, szkodliwych metali ciężkich, pestycydów, detergentów. Wszystkie parametry występujące w wodzie mieszczą się w zakresach norm określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 


 

 

Komunikat dotyczący form płatności

 

Szanowni Państwo,

w kasie Spółki „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. można dokonywać płatności w formie gotówkowej oraz kartą płatniczą w formie bezgotówkowej.

 

 


 

Komunikat dotyczący RODO


Szanowni Państwo,
w oparciu o przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:
 

 • 1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest przedsiębiorstwo „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o., z siedzibą w Zgierzu, ul. A. Struga 45.
 • 2.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków oraz w związku z prowadzoną przez przedsiębiorstwo działalnością gospodarczą.
 • 3.    Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, tj. uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz w związku z powierzeniem przetwarzania danych osobowych (np.: operatorzy pocztowi, ubezpieczyciele, podmioty świadczące usługi projektowe, budowlane, techniczne i informatyczne).
 • 4.    Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji sprawy, a także po jej zakończeniu w celu windykacji i archiwizacji, w czasie zgodnym z obowiązującymi przepisami.
 • 5.    Posiada Pani/Pan prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych.
 • 6.    Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • 7.    Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji wniosku lub zawarcia i realizacji umowy – niezbędne.
 

 


 

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

 

Spółka „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o., zaprasza do współpracy w zakresie wprowadzenia do obrotu organiczno-mineralnego środka poprawiającego właściwości gleby pn.: „BardeNCal” produkowanego przez Spółkę. 

Powyższy preparat został dopuszczony do obrotu Decyzja Nr G-684/17 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, znak: HOR.ns.8101.51.2017.76 i posiada instrukcję stosowania.

Zapraszamy do wstępnych rozmów do siedziby Spółki „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. w Zgierzu przy ul. Andrzeja Struga 45. Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania. 

 

Osoba udzielająca informacji: Kierownik Działu Oczyszczania Ścieków – Rafał Biernacki, tel.: 42 715 12 95 w. 38.

 


 

KOMUNIKAT

 

Ostrzegamy przed oszustami podszywającymi się pod pracowników przedsiębiorstwa „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o.

Informujemy, że wszyscy  nasi pracownicy posiadają imienne identyfikatory ze zdjęciem lub legitymacje wydane przez „Wodkan – Zgierz”.

Dla własnego bezpieczeństwa prosimy nie wpuszczać na posesje lub do mieszkań osób nieposiadających wymienionych wyżej dokumentów

oraz prosimy o wszystkich zaistniałych przypadkach niezwłocznie informować policję.

Zarząd „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o.

 


 

 

Przedsiębiorstwo „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o.

 

informuje, że uchwałą nr XLII/547/17 z dnia 30 listopada 2017 r. Rada Miasta Zgierza zatwierdziła przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Miasta Zgierza i wydzielonym terenie Gminy Zgierz oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Miasta Zgierza w 2018 r.

Ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków przez przedsiębiorstwo „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. nie uległy zmianie i w 2018 r. wynosić będą odpowiednio:

- woda na cele socjalno-bytowe (I grupa taryfowa) – 3,31 zł netto/m³+ 8% VAT = 3,57 zł brutto/m³,

- woda na cele pozostałe (II grupa taryfowa) – 3,34 zł netto/m³ + 8% VAT = 3,61 zł brutto/m³,

- ścieki -7,20 zł netto/m³ + 8% VAT = 7,78 zł brutto/m³.

Jednakże w związku z publikacją ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2180) zmieniającej m.in. tryb oraz okres obowiązywania taryfy, powyższe ceny mogą ulec zmianie wskutek obowiązkowego wprowadzenia jeszcze w 2018  r. nowej taryfy.